Naar het winkelmandje
0 Producten  
0,00 €    

0save cart

Naar wensenlijst
0 Producten  

0add wishlist

Naar product​​vergelijking
0 Producten  

0add compare

Terms and conditions & imprint

Garantiebepalingen

EWM GmbH garandeert de onberispelijke toestand van de producten op het gebied van materiaal en productie. Als het product binnen de garantieperiode gebreken vertoont, heeft u naar ons inzicht recht op kosteloze reparatie of vervanging door een gelijkwaardig product. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum. EWM behoudt zich het recht voor om op elk moment de garantiebepalingen te wijzigen.

Basis voor garantie
U kunt alleen aanspraak maken op de volledige garantie als u de producten gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen van de EWM-handleiding, de geldende wettelijke aanbevelingen en voorschriften volgt, het onderhoud en de inspectie jaarlijks laat uitvoeren door een erkende EWM-partner en het product registreert op de homepage van EWM (zie "Informatie over garantie, onderhoud en keuring").
Eventuele reparaties onder garantie mogen uitsluitend door een erkende EWM-partner worden uitgevoerd op straffe van verval van de garantie.
De verpakkings- en transportkosten naar de locatie van de verleende garantie zijn voor rekening van de klant en vallen niet onder de garantie.

Garantielooptijden

5 jaar garantie op

 • Hoofdtransformator
 • Uitgangssmoorklep
 • Secundaire gelijkrichters

3 jaar garantie op

 • Stroombronnen *)
 • Draadtoevoeren *)
 • Koelapparaten *)
 • Transportwagen *)

Garantie

2 jaar garantie op

 • EWM Powershield (lashelm)
 • Koelmiddelpompen

1 jaar garantie op:

 • Automatiserings- en mechaniseringscomponenten
 • EWM-merkproducten (bijv. Powercleaner)
 • EWM-toortsen
 • Gebruikte apparaten
 • Tussenpakketten
 • Afstandsbediening
 • Inverter-sterkstroomgedeelten

6 maanden garantie op

 • afzonderlijk geleverde vervangingsonderdelen (bijv. printplaten, ontstekingsapparaten, etc.)

*) Voorwaarde voor de aanspraak op de volledige ewm-garantie van 3/5 jaar is de registratie van deze producten op de homepage van ewm!

Fabrieks-/leveranciersgarantie
op alle gekochte onderdelen die door EWM worden gebruikt, maar door andere fabrikanten zijn vervaardigd (bijv. motoren, ventilatoren, lastoortsen etc.)
(overige producten op aanvraag)

Garantieprestaties
De garantie omvat in het eerste, tweede en derde jaar gratis vervanging van onderdelen en de werkuren, en in het vierde en vijfde jaar het voor de reparatie vereiste materiaal.

Garantiebeperking
Niet te reproduceren softwarefouten en onderdelen die moeten worden vervangen als gevolg van mechanische veroudering of natuurlijke slijtage vallen niet onder de garantie (bijv. draadtoevoeraandrijvingen, draadtoevoerrollen, vervangings- en reserveonderdelen voor draadtoevoersystemen, werkstukkabels, elektrodehouders, verbindingsslangen en verlengkabels, stroom- en besturingskabels, stekkers, vervangings- en reserveonderdelen van toortsen, magneetventielen, wielen, koelvloeistoffen etc.).

Uitsluiting van de garantie-aanspraak
U kunt geen aanspraak maken op garantie:

 • wanneer de desbetreffende EWM-producten niet met originele EWM-toebehoren (zoals het tussenpakket, de afstandsbediening, de verbindingskabel, de koelvloeistof etc.) en/of originele vervangings- en slijtageonderdelen van EWM worden gebruikt.
 • bij werkzaamheden die door personen worden uitgevoerd die niet door EWM zijn erkend.
 • bij overbelasting van de producten die het aangegeven vermogen en de technische gegevens van de gebruikershandleiding overschrijden.
 • bij onjuist gebruik.
 • bij onvakkundige wijzigingen en/of reparaties.
 • bij gedeeltelijk of volledig gedemonteerde producten.
 • bij producten die beschadigd werden door ongeval, misbruik, onvakkundige bediening, verkeerde installatie, storingen of gebrekkige stroomvoorziening, onvoorzichtigheid, uitoefening van geweld, niet naleven van de specificaties en handleidingen, ontoereikend onderhoud (zie hoofdstuk "Onderhoud en keuring"), beschadiging door externe invloeden, natuurrampen of persoonlijke ongelukken

Gebruikmaken van de garantie
Bij gebruikmaking van de garantie wendt u zich tot EWM of een door EWM erkende partner.
Om aanspraak te maken op de garantie, moet u de originele factuur voorleggen waarop het serienummer van het apparaat wordt vermeld. Bij stroombronnen, draadaanvoerapparaten en koelapparaten moet ook het garantiecertificaat worden voorgelegd.
Op ons verzoek moet u het product op eigen risico en kosten onmiddellijk naar ons toesturen. Geruilde producten worden onze eigendom. Door vervanging of reparatie wordt de garantieperiode niet verlengd. U kunt geen aanspraak maken op een leen- of vervangingsproduct tijdens de reparatie- of vervangingsperiode.

Algemeen
Deze aanwijzingen gelden onverminderd voor de wettelijke garantieaanspraken en op basis van onze algemene bedrijfsvoorwaarden en onze garantieregeling. Andere afspraken moeten door EWM schriftelijk worden bevestigd.

Er is een fout opgetreden
Actie met succes uitgevoerd
current mapping: content